Politika e privatësisë

POLITIKA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

Kjo faqe web njeh dhe respekton të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale të përdoruesve të internetit (Rregullorja Evropiane 2016/679 dhe Ligji 3471/2006). Çdo vizitor i kësaj faqe në internet duhet të lexojë me kujdes termat dhe kushtet e mbrojtjes së të dhënave të tij personale.

Kjo faqe web mbledh të dhëna vetëm ato që sigurohen vullnetarisht nga vizitorët e faqes në internet në rast se vizitori dëshiron të na kontaktojë.

Çfarë janë të dhënat personale?

Sipas ligjit, është çdo informacion që ka të bëjë me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm ("subjekti i të dhënave"), siç janë emri, adresa e postës elektronike, Kodi Fiskal, etj.

I identifikueshëm përcaktohet një person fizik identiteti i të cilit mund të verifikohet, drejtpërdrejt ose indirekt, veçanërisht duke iu referuar një identifikuesi identiteti, siç janë emri, numri i identitetit, të dhënat e vendndodhjes, identiteti në internet (adresa IP, e-mail, etj.) ose një ose më shumë faktorë specifik për identitetin e tij fizik, fiziologjik, gjenetik, psikologjik, ekonomik, kulturor ose shoqëror.

Çfarë të dhënash personale mbledhim dhe për çfarë qëllimi?

Asnjë e dhënë nuk ruhet për të identifikuar identitetin fizik, fiziologjik, gjenetik, psikologjik, ekonomik, kulturor ose shoqëror të vizitorit. Përveç kësaj, grumbullohen cookies, përpunimi i të cilave gjatë lundrimit në faqen e internetit duhet të jepni pëlqimin tuaj.

Koha e mbajtjes së të dhënave

Cookie-t që kanë të bëjnë me vizitorët e faqes web dhe / ose përdoruesit e shërbimeve tona elektronike mblidhen dhe mbahen për 365 ditë dhe më pas ato fshihen automatikisht dhe ju duhet të jepni përsëri pëlqimin tuaj.

Siguria e të Dhënave

Për të mbrojtur të dhënat personale të përdoruesve dhe vizitorëve të faqes sonë të internetit, ne përdorim lidhje të sigurt (https: //) dhe masa të sigurisë së të dhënave për të parandaluar rrezikun e humbjes, keqpërdorimit, aksesit të paautorizuar dhe zbulimit të informacionit tuaj personal.

Të drejtat tuaja

Në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale në lidhje me ju, ju keni këto të drejta: 

a) e drejta e qasjes, dmth e drejta për t'u informuar nëse të dhënat personale në lidhje me ju janë duke u përpunuar, 

b) e drejta e korrigjimit, dmth e drejta për të kërkojë një korrigjim të të dhënave personale të pasakta, 

c) të drejtën për të fshirë, dmth të drejtën për të kërkuar fshirjen e të dhënave personale që kanë të bëjnë me ty, 

d) të drejtën për të kufizuar përpunimin kur kontestohet saktësia e të dhënave, është e paligjshme ose për arsye të tjera e drejta për të kërkuar marrjen e të dhënave tuaja në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshme nga makina, si dhe transferimin e të dhënave të tilla në një kontrollues tjetër; dhe 

(f) të drejtën për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale, përveç nëse është imponuese dhe bazat ligjore për përpunim që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë tuaja.

Për të ushtruar të drejtat tuaja, mund të na dërgoni një e-mail nga faqja e kontaktit.

Lidhje me faqet e internetit të palëve të treta. 

Çdo lidhje e faqes web përmes hiperlinqeve të veçanta (links, hyperlinks, banners) me ndonjë faqe tjetër në internet të palëve të treta nuk nënkupton që Kompania të marrë ndonjë përgjegjësi për politikën e ndjekur në këtë faqe në internet në lidhje me mbrojtjen dhe menaxhimin e të dhënave personale.

Subjektet duhet të sigurojnë që ata janë të informuar në lidhje me mbrojtjen dhe menaxhimin e të dhënave të tyre nga faqet e internetit të mësipërme.

E drejta e denoncimit

Në rast se Subjekti konsideron se mbrojtja e të dhënave të tij personale preket në çdo mënyrë, ai mund të denoncojë tek Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave Personale, në adresën postare Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave Personale, Zyrat: Kifissias 1-3, PC 115 23, Athens, telefoni 210 6475628, e-mail contact@dpa.gr.

menu