Η συνεργασία μας με μεγάλους οίκους του εξωτερικού διασφαλίζουν την ποιότητα και την απόλυτη ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
Αναλυτής κλινικής χημείας

DAYTONA RX RANDOX Αναλυτής με τη μεγαλύτερη γκάμα αναλύσεων παγκοσμίως: κλασσική βιοχημεία θολοσιμετρία επίπεδα φαρμάκων Αναφορά της γκάμας των εξετάσεων (έτοιμο στο website Randox) Τρία συστήματα ποιοτικού ελέγχου συνοδεύουν και υποστηρίζουν τον Daytona rX, RIQAS διαπιστευμένο εξωτερικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου 247 internet driven peer group controls (247 is a software package produced by Randox Laboratories […]

περισσότερα
κατηγορία:
Αιματολογικός αναλυτής

COULTER Ac. T Tm. 5 diff Ο πολυπαραμετρικός αναλυτής COULTER Ac. T Tm. 5 diff εφαρμόζοντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία παρέχει ένα πλήρες αιματολογικό προφίλ 26 παραμέτρων. Εφαρμόζει δύο διαφορετικές αλλά ταυτόχρονα συνεργαζόμενες μορφές ενέργειας Ογκομετρική ανάλυση (αρχή COULTER): μέθοδος αναφοράς για την αρίθμηση και τον προσδιορισμό του όγκου των κυττάρων Σκέδαση φωτός: με τη […]

περισσότερα
κατηγορία:
Αυτόματος Ανοσολογικός αναλυτής

BECKMANN COULTER ACCESS 2 Ο αναλυτής για τη μέτρηση των εξετάσεων χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας, σε συνδυασμό με τη στερεά φάση παραμαγνητικών σωματιδίων. Οι τεχνολογίες της στερεάς φάσης και του εντοπισμού του σήματος μέσω αλκαλικής φωσφατάσης, επιτρέπουν την πραγματοποίηση μετρήσεων από τον αναλυτή για ένα μεγάλο εύρος ουσιών, με υψηλή ακρίβεια και ευαισθησία. […]

περισσότερα
κατηγορία:
menu