Αυτόματος Ανοσολογικός αναλυτής

exetasis-tepeleni

BECKMANN COULTER ACCESS 2

Ο αναλυτής για τη μέτρηση των εξετάσεων χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ενισχυμένης χημειοφωταύγειας, σε συνδυασμό με τη στερεά φάση παραμαγνητικών σωματιδίων. Οι τεχνολογίες της στερεάς φάσης και του εντοπισμού του σήματος μέσω αλκαλικής φωσφατάσης, επιτρέπουν την πραγματοποίηση μετρήσεων από τον αναλυτή για ένα μεγάλο εύρος ουσιών, με υψηλή ακρίβεια και ευαισθησία.

Κατά τις αναλύσεις χρησιμοποιείται μια ποικιλία πρωτοκόλλων, με βάση τις μεθοδολογίες ανοσοανάλυσης, του εντοπισμού ανταγωνιστικής δέσμευσης, της μεθόδου τύπου “sandwich” ή αντισωμάτων.

menu