Αιματολογικός αναλυτής

exetasis-tepeleni

COULTER Ac. T Tm. 5 diff

Ο πολυπαραμετρικός αναλυτής COULTER Ac. T Tm. 5 diff εφαρμόζοντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία παρέχει ένα πλήρες αιματολογικό προφίλ 26 παραμέτρων.

Εφαρμόζει δύο διαφορετικές αλλά ταυτόχρονα συνεργαζόμενες μορφές ενέργειας

  • Ογκομετρική ανάλυση (αρχή COULTER): μέθοδος αναφοράς για την αρίθμηση και τον προσδιορισμό του όγκου των κυττάρων
  • Σκέδαση φωτός: με τη βοήθεια της κυτταρομετρίας ροής για την ταυτοποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων.

Η αιμοσφαιρίνη μετράται με την μέθοδο της αναφοράς της κυανομεθαιμοσφαιρίνης.

Ο αναλυτής παρέχει ένα πλήρες αιματολογικό profil 26 παραμέτρων και συγκεκριμένα: Λευκά αιμοσφαίρια, Λεμφοκύτταρα, Μονοπύρηνα, Ουδετερόφιλα, Ηωσινόφιλα, Βασεόφιλα, άτυπα λεμφοκύτταρα, άωρα κοκκιοκύτταρα σε ποσοστό επί τοις % και απόλυτο αριθμό, Ερυθρά αιμοσφαίρια, Μέσο όγκο ερυθρών, Αιμοσφαιρίνη, Εύρος κατανομής ερυθρών, Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων, Αιματοκρίτη, MCH, MCHC, PCT, PLT, και MPV.

menu